Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép L

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép V30x30x6m kg 1      10,000             10,000            1,000                 11,000
2 Thép V40x40x6m kg 1      10,000             10,000            1,000                 11,000
3 Thép V50x50x6m kg 1         9,545               9,545                955                 10,500
4 Thép V63x63x6m kg 1         9,545               9,545                955                 10,500
5 Thép V70x70x6m kg 1         9,545               9,545                955                 10,500
6 Thép V75x75x6m kg 1         9,545               9,545                955                 10,500
7 Thép V80x80x6m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
8 Thép V90x90x6m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
9 Thép V100x100x6m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
10 Thép V100x100x12m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
11 Thép V120x120x6m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
12 Thép V120x120x12m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
13 Thép V125x125x6m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
14 Thép V125x125x12m kg 1         9,636               9,636                964                 10,600
15 Thép V150x150x12m kg 1         9,800               9,800                980                 10,780
16 Thép V175x175x12m kg 1         9,800               9,800                980                 10,780
17 Thép V200x200x12m kg 1         9,800               9,800                980                 10,780
18 Thép V250x250x12m kg 1         9,800               9,800                980                 10,780
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!