Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép lưới XG

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép lưới sàn XG19 3mmx1500x2000mm kg 27.45         20,000           549,000          54,900                603,900
2 Thép lưới sàn XG20 4mmx1500x2000mm kg 36.6         20,000           732,000          73,200                805,200
3 Thép lưới sàn XG21 5mmx1500x2000mm kg 45.78         20,000           915,600          91,560            1,007,160
4 Thép lưới sàn XG22 6mmx1500x2000mm kg 54.93         20,000       1,098,600       109,860            1,208,460
5 Thép lưới sàn XG23 6mmx1500x2000mm kg 70.62         20,000       1,412,400       141,240            1,553,640
6 Thép lưới sàn XG24 8mmx1500x2000mm kg 94.17         20,000       1,883,400       188,340            2,071,740
7 Thép lưới sàn XG31 1.2mmx1500x2000mm kg 7.05         20,000           141,000          14,100                155,100
8 Thép lưới sàn XG32 1.5mmx1500x2000mm kg 11.76         20,000           235,200          23,520                258,720
9 Thép lưới sàn XG33 2.0mmx1500x2000mm kg 19.62         20,000           392,400          39,240                431,640
10 Thép lưới sàn XG41 1.5mmx1500x2000mm kg 6.42         20,000           128,400          12,840                141,240
11 Thép lưới sàn XG42 2.0mmx1500x2000mm kg 10.68         20,000           213,600          21,360                234,960
12 Thép lưới sàn XG43 3.0mmx1500x2000mm kg 22.47         20,000           449,400          44,940                494,340
13 Thép lưới sàn XG44 4.0mmx1500x2000mm kg 38.52         20,000           770,400          77,040                847,440
14 Thép lưới sàn XG51 1.5mmx1500x2000mm kg 7.05         20,000           141,000          14,100                155,100
15 Thép lưới sàn XG52 2.0mmx1500x2000mm kg 11.28         20,000           225,600          22,560                248,160
16 Thép lưới sàn XG53 3.0mmx1500x2000mm kg 22.59         20,000           451,800          45,180                496,980
17 Thép lưới sàn XG54 4.0mmx1500x2000mm kg 33.9         20,000           678,000          67,800                745,800
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!