Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép lưới XG

Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép lưới sàn XG19 3mmx1500x2000mm kg 27.45         15,000           411,750          41,175                452,925
2 Thép lưới sàn XG20 4mmx1500x2000mm kg 36.6         15,000           549,000          54,900                603,900
3 Thép lưới sàn XG21 5mmx1500x2000mm kg 45.78         15,000           686,700          68,670                755,370
4 Thép lưới sàn XG22 6mmx1500x2000mm kg 54.93         15,000           823,950          82,395                906,345
5 Thép lưới sàn XG23 6mmx1500x2000mm kg 70.62         15,000       1,059,300       105,930            1,165,230
6 Thép lưới sàn XG24 8mmx1500x2000mm kg 94.17         16,364       1,540,998       154,100            1,695,098
7 Thép lưới sàn XG31 1.2mmx1500x2000mm kg 7.05         18,000           126,900          12,690                139,590
8 Thép lưới sàn XG32 1.5mmx1500x2000mm kg 11.76         18,000           211,680          21,168                232,848
9 Thép lưới sàn XG33 2.0mmx1500x2000mm kg 19.62         21,000           412,020          41,202                453,222
10 Thép lưới sàn XG41 1.5mmx1500x2000mm kg 6.42         21,000           134,820          13,482                148,302
11 Thép lưới sàn XG42 2.0mmx1500x2000mm kg 10.68         18,000           192,240          19,224                211,464
12 Thép lưới sàn XG43 3.0mmx1500x2000mm kg 22.47         20,000           449,400          44,940                494,340
13 Thép lưới sàn XG44 4.0mmx1500x2000mm kg 38.52         20,000           770,400          77,040                847,440
14 Thép lưới sàn XG51 1.5mmx1500x2000mm kg 7.05         21,000           148,050          14,805                162,855
15 Thép lưới sàn XG52 2.0mmx1500x2000mm kg 11.28         21,000           236,880          23,688                260,568
16 Thép lưới sàn XG53 3.0mmx1500x2000mm kg 22.59         20,000           451,800          45,180                496,980
17 Thép lưới sàn XG54 4.0mmx1500x2000mm kg 33.9         20,000           678,000          67,800                745,800
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!