Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép V

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép V30x30x6m kg 1      11,800             11,800            1,180                 12,980
2 Thép V40x40x6m kg 1      11,800             11,800            1,180                 12,980
3 Thép V50x50x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
4 Thép V63x63x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
5 Thép V70x70x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
6 Thép V75x75x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
7 Thép V80x80x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
8 Thép V90x90x6m kg 1      11,600             11,600            1,160                 12,760
9 Thép V100x100x6m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
10 Thép V100x100x12m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
11 Thép V120x120x6m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
12 Thép V120x120x12m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
13 Thép V125x125x6m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
14 Thép V125x125x12m kg 1      13,000             13,000            1,300                 14,300
15 Thép V150x150x12m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
16 Thép V175x175x12m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
17 Thép V200x200x12m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
18 Thép V250x250x12m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!