Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép U

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép U50x6m kg 29      15,000          435,000          43,500              478,500
2 Thép U 65x6m kg 35.4      15,000          531,000          53,100              584,100
3 Thép U 80 x6m kg 42.3      14,500          613,350          61,335              674,685
4 Thép U 100x46x4,5 x6m  kg 51.6      14,000          722,400          72,240              794,640
5 Thép U120x52x4,8 x6m kg 62.4      14,000          873,600          87,360              960,960
6 U140x58x4.9 x6m kg 73.8      14,000       1,033,200        103,320           1,136,520
7 U150x75x6,5x10 x12m  kg 223.2      14,000       3,124,800        312,480           3,437,280
8 U 160 x 64 x 5 x 8,4x6m kg 85.2      14,000       1,192,800        119,280           1,312,080
9 U 180 x74 x 5.1 x12m kg 208.8      14,200       2,964,960        296,496           3,261,456
10 U 200 x 73 x 7 x 12m kg 220.8      14,200       3,135,360        313,536           3,448,896
11 U240 x 90 x 5,6 x 12m kg 288      14,200       4,089,600        408,960           4,498,560
12 U250 x 78 x 7 China kg 415.2      14,200       5,895,840        589,584           6,485,424
13 U 270 x 95 x 6 x 12m  kg 332.4      14,200       4,720,080        472,008           5,192,088
14 U 300 x 85 x 7 x 12m  kg 457.2      14,500       6,629,400        662,940           7,292,340
15 U360 x 96 x 9 x 12m kg 576      14,500       8,352,000        835,200           9,187,200
16 U400 x 100 x 10,5 x 12m kg 708      14,500    10,266,000    1,026,600        11,292,600
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!