Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép U

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép U50x6m kg 29      13,000          377,000          37,700              414,700
2 Thép U 65x6m kg 35.4      13,000          460,200          46,020              506,220
3 Thép U 80 x6m kg 42.3         9,700          410,310          41,031              451,341
4 Thép U 100x46x4,5 x6m  kg 51.6         9,700          500,520          50,052              550,572
5 Thép U120x52x4,8 x6m kg 62.4         9,700          605,280          60,528              665,808
6 U140x58x4.9 x6m kg 73.8         9,700          715,860          71,586              787,446
7 U150x75x6,5x10 x12m  kg 223.2         9,800       2,187,360        218,736           2,406,096
8 U 160 x 64 x 5 x 8,4x6m kg 85.2         9,800          834,960          83,496              918,456
9 U 180 x74 x 5.1 x12m kg 208.8         9,800       2,046,240        204,624           2,250,864
10 U 200 x 73 x 7 x 12m kg 220.8         9,800       2,163,840        216,384           2,380,224
11 U240 x 90 x 5,6 x 12m kg 288         9,900       2,851,200        285,120           3,136,320
12 U250 x 78 x 7 China kg 415.2         9,900       4,110,480        411,048           4,521,528
13 U 270 x 95 x 6 x 12m  kg 332.4         9,900       3,290,760        329,076           3,619,836
14 U 300 x 85 x 7 x 12m  kg 457.2         9,900       4,526,280        452,628           4,978,908
15 U360 x 96 x 9 x 12m kg 576         9,900       5,702,400        570,240           6,272,640
16 U400 x 100 x 10,5 x 12m kg 708         9,900       7,009,200        700,920           7,710,120
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!