Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép ống đúc

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép ống đúc Ø 21.1-42.2 dày 2.9-5lyx6m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
2 Thép ống đúc Ø 21.1-42.2 dày 6-13lyx6m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
3 Thép ống đúc Ø 48.1-114 dày 3.5-8lyx6m kg 1      16,500             16,500            1,650                 18,150
4 Thép ống đúc Ø 48.1-114 dày 9-13lyx6m kg 1      16,500             16,500            1,650                 18,150
6 Thép ống đúc Ø 141-219 dày 4.78-18lyx6m kg 1      16,500             16,500            1,650                 18,150
7 Thép ống đúc Ø 273-355 dày 6.53-35lyx6m kg 1      16,800             16,800            1,680                 18,480
8 Thép ống đúc Ø 406-610 dày 6.53-40lyx6m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
9 Thép ống đúc trên Ø 610  kg 1      18,000             18,000            1,800                 19,800
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!